Stadsdeel zuidoost

Hoe werkt de Stadsdeelraad

De stad Amsterdam is groot en er gebeurt veel. Te veel om aan één gemeentebestuur over te laten. Daarom is de stad opgesplitst in zeven stadsdelen met ieder zijn eigen bestuursorganen.


Het hoogste bestuursorgaan van het stadsdeel 
De Stadsdeelraad is het hoogste bestuursorgaan in Zuidoost. De raad bestuurt het stadsdeel op hoofdlijnen. Dat betekent dat de stadsdeelraad zich niet bemoeit met de dagelijkse gang van zaken en met de organisatie van de uitvoering van beleid. Wel stelt de Stadsdeelraad de hoofdlijnen van het bestuursprogramma vast, en ieder jaar de begroting. Ook benoemt en controleert de raad de leden van het Dagelijks Bestuur.
De leden van het Dagelijks Bestuur zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het stadsdeel. Zij zijn door de stadsdeelraad gemandateerd om rechtstreeks acties uit te voeren. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn geen lid van de stadsdeelraad en hoeven zelfs niet uit de politiek in Zuidoost afkomstig te zijn. Als er een politiek conflict ontstaat, dat niet oplosbaar is, kan de stadsdeelraad de DB-leden zelfs ontslaan.
Stadsdeelpolitiek
Het bestuur van Zuidoost bestaat uit de 29 leden van de Stadsdeelraad én het Dagelijks Bestuur. Stadsdeelraad (Raad) en Dagelijks Bestuur (DB) zijn te vergelijken met de gemeenteraad en de burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam.


Raadsleden zijn de vertegenwoordigers van de bevolking 
Eens per vier jaar wordt de raad door de inwoners gekozen. In de tussentijd onderhouden de raadsleden ook persoonlijk contact met burgers. Ze willen weten wat er leeft in Zuidoost. Ook als er kritiek is op de manier waarop het DB het beleid uitvoert moet de raad dat horen, zodat zij het DB erover kan aanspreken.
Raad controleert het bestuur 
De Stadsdeelraad stelt het beleid in hoofdlijnen vast en moet dus ook goed controleren of de gestelde doelen worden bereikt en de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Raadsleden krijgen veel informatie over de uitvoering, kunnen het DB vragen stellen, rapportages laten maken, zelf onderzoek doen of laten doen. De griffie ondersteunt de raad bij deze taken.